Integritetspolicy

Webbhuset integritetspolicy
Denna policy beskriver hur Webbhuset (Webbhuset i Sverige AB, org. nr 556627-9963) nedan benämnd Webbhuset, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att våra kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg att vi hanterar personuppgifter på ett säkert sätt.

Integritetspolicyn gäller när Webbhuset tillhandahåller tjänster som du som kund köper eller tar del av vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.
Personuppgiftsansvarig
Webbhuset är personuppgiftsansvarig gentemot våra kunder och besökare på hemsidan för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra tjänster eller kontakta oss för service, support eller få information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.
Vi samlar in information när du kontaktar oss via kontaktformulär, telefon, mail eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
Den insamlade informationen vid beställning inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer, företagets organisationsnummer och namn, adressuppgifter till företaget samt övriga uppgifter du väljer att ange.
Vid anmälan till nyhetsbrev sparar vi din e-postadress. Vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress och telefonnummer, företagsnamn, namn och övriga uppgifter du väljer att fylla i. Vid anmälan till event som arrangeras av Webbhuset samlar vi in och lagrar följande uppgifter; För och efternamn, e-post, telefonnummer, företag, titel och övriga uppgifter du väljer att fylla i.

Varför behandlar vi uppgifter
För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och betalning.

För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter

Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel för utveckling av tjänster, produkter och funktioner

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.

Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar

Vad lagrar vi för uppgifter
För och efternamn

Personnummer, Organisationsnummer

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Kundnummer

IP adress och information om din användning av vår webbplats

Övriga uppgifter du väljer att ange


Laglig grund för insamlande av data
Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla support
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal om support (supportvillkor)

Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson/er, företagsnamn, organisationsnummer och adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Webbhuset, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår support

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring Webbhuset och våra samarbetspartners tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Webbhuset, till exempel genom att använda våra tjänster, kontaktformulär eller kontakta vår support

Hur länge sparar vi uppgifterna
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Webbhuset kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som till exempel revisor & bokföringsbyrå samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhetsåtgärder
Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.
Cookies
Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
Dina rättigheter
Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag
Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:
till: info@webbhuset.se

Ändring av integritetspolicy

Webbhuset äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.